• Wereldwijde verzending. Verzending met korting boven $60
 • Bestellen duurt maar een paar minuten!
 • 100% tevredenheidsgarantie
 • Home
 • Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden van Squared, s.r.o., bedrijfs ID: 05095344, met registratieadres Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4

1. Inleidende bepalingen

1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") van Squared, s.r.o., bedrijfsidentificatienr. 05095344, met registratieadres te Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, afleveradres Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, Tsjechische republiek, geregistreerd in het Handelsregister bij de Gemeentelijke Rechtbank in Praag, Sectie C, dossier 257898 (hierna te noemen de "Verkoper") regelen wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de partijen die voortvloeien uit de koopovereenkomst (hierna te noemen de "Overeenkomst") gesloten tussen de Koper en een derde partij (hierna te noemen de "Koper") via de e-shop van de Verkoper. De e-shop wordt beheerd door de Verkoper op het internetdomein www.squared.one (hierna de "Website" genoemd).

1.2 Onder Koper wordt in deze voorwaarden verstaan een consument of ondernemer. Indien de Koper geen consument is, wordt hij of zij beschouwd als ondernemer. Onder consument wordt verstaan een ieder die buiten het kader van zijn/haar commerciële, handels-, ambachtelijke of beroepsmatige activiteiten een koopovereenkomst sluit of anderszins rechtsbetrekking met de Koper heeft. Onder ondernemer wordt verstaan degene die voor eigen rekening en verantwoordelijkheid op basis van een ondernemersvergunning of andere rechtsgrond commerciële activiteiten verricht met het doel winst te genereren. Onder ondernemer wordt ook verstaan iedere partij die de Overeenkomst sluit in verband met zijn/haar eigen commerciële, productie- of andere soortgelijke activiteit of in verband met zijn/haar professionele activiteiten, alsmede een persoon die namens of voor rekening van de ondernemer handelt. Als de Koper zijn bedrijfsnummer vermeldt in het inschrijvingsformulier, moet hij er automatisch rekening mee houden dat speciale voorwaarden voor ondernemers op hem van toepassing zijn.

1.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen kunnen in het Contract worden overeengekomen. Bepalingen in het Contract hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het Contract. Het Contract en de Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Tsjechische taal. Het Contract wordt ook afgesloten in de Tsjechische taal.

1.5 Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangepast. Dit heeft geen invloed op de rechten en plichten die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de voorgaande versie van deze Voorwaarden.

2. Gebruikersaccount

2.1 Op basis van de registratie van de Koper op de Website krijgt de Koper toegang tot zijn/haar account. Met behulp van dit account kan de Koper producten en diensten bestellen (hierna "Gebruikersaccount" genoemd). Het Gebruikersaccount wordt beheerd door de Verkoper. De Koper kan producten en diensten bestellen zonder voorafgaande registratie op de Website. In dat geval vindt de registratie van de Koper plaats tijdens het bestelproces.

2.2 Bij het registreren op de Website en het bestellen van de producten en diensten is de Koper verplicht om de juiste en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens te verstrekken. De Koper is tevens verplicht om alle gegevens in zijn/haar account bij te werken in geval van wijzigingen. De Verkoper gaat er automatisch van uit dat alle gegevens die tijdens het bestelproces in het Gebruikersaccount worden vermeld, correct zijn.

2.3 Het Gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Koper is verplicht om de informatie die onmisbaar is voor de toegang tot zijn/haar Gebruikersaccount veilig en vertrouwelijk te houden.

2.4 De Koper is niet gemachtigd om een derde partij gebruik te laten maken van zijn/haar account.

2.5 De Verkoper kan het Gebruikersaccount annuleren, in het bijzonder als de Koper zijn/haar account langer dan 6 maanden niet heeft gebruikt en ook als de Koper de verplichtingen uit het Contract (inclusief de Algemene Voorwaarden) niet nakomt.

2.6 Koper is zich bewust van het feit dat het Gebruikersaccount niet continu beschikbaar hoeft te zijn, in het bijzonder met betrekking tot het onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van Verkoper, c.q. het onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van een derde.

3. Sluiting van de Koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper

3.1 De presentatie van alle producten en diensten op de Website is informatief en de Verkoper is niet verplicht om het Contract af te sluiten. De bepalingen van §1732 art. 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn in dit geval niet van toepassing.

3.2 De Website bevat informatie over producten en diensten. De prijzen van de producten en diensten zijn inclusief alle belastingen en heffingen. De prijzen van de producten en diensten zijn geldig zolang ze op de Website worden weergegeven. Deze bepaling sluit de mogelijkheid niet uit om een contract af te sluiten op basis van individueel overeengekomen voorwaarden.

3.3 De Website bevat ook informatie over de kosten van verpakking en levering van de producten en diensten.

3.4 Om een bestelling te plaatsen, dient de Koper het bestelformulier op de Website in te vullen. Het bestelformulier bevat de informatie met betrekking tot, in het bijzonder:

 • a. de bestelde producten of diensten (de bestelde producten worden door de Koper "geplaatst" in het winkelmandje op de Website of de Koper uploadt bestanden - afbeeldingen of foto's (meestal van zijn/haar opslagapparaat, Instagram, etc.) via de interface van de e-shop van de Verkoper naar de opslagplaats die toegankelijk is voor de Verkoper en zijn contractuele partners. Geüploade bestanden kunnen door de Koper worden bewerkt via de interface van de Website, waarna de Koper de visuele weergave van zijn/haar geüploade bestanden controleert en als hij/zij deze goed vindt, "plaatst" de Koper de bestanden (foto's, afbeeldingen) in het elektronische winkelmandje op de Website,
 • b. de informatie over de gevraagde leveringsmethode van de producten of diensten en informatie over vergoedingen in verband met de levering van de producten en diensten,
 • c. de betalingsmethode die wordt gebruikt om de kosten van de producten en diensten te dekken (hierna de "Bestelling" genoemd).

3.5 Alvorens de Bestelling naar de Verkoper te sturen, heeft de Koper de mogelijkheid om de informatie die hij/zij in de Bestelling heeft vermeld te controleren en te wijzigen, wat hem/haar de kans geeft om eventuele onjuiste informatie in de Bestelling te vinden en te corrigeren. De Bestelling wordt verzonden door de Koper nadat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden door te klikken op de knop "bestellen en betalen". De informatie in de Bestelling wordt automatisch als correct beschouwd door de Verkoper. Onmiddellijk na ontvangst van de Bestelling bevestigt de Verkoper de aanvaarding van de Bestelling door een e-mail te sturen naar de Koper op het e-mailadres dat vermeld staat in de Gebruikersaccount of in de Bestelling (hierna het "e-mailadres van de Koper" genoemd). De bevestiging van de Bestelling bevat de betaalmethoden die kunnen worden gebruikt om de producten en diensten te betalen.

3.6 De Verkoper is steeds gemachtigd, afhankelijk van de aard van de Bestelling (de hoeveelheid producten en diensten, de aankoopprijs, de verwachte leveringskosten), de Koper te vragen om een bijkomende bevestiging van de Bestelling (per post of per telefoon).

3.7 De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de Bestelling wordt ontvangen (aanvaarding); de koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper de Bestelling indient en deze Bestelling door de Verkoper wordt aanvaard. De Verkoper bevestigt de aanvaarding van de Bestelling door middel van een bevestiging die naar het e-mailadres van de Koper wordt gestuurd. De Verkoper zal pas beginnen met het verwerken van de Bestelling nadat de volledige prijs van de producten en diensten is betaald (d.w.z. is overgemaakt op de bankrekening van de Verkoper). De overschrijving van het geld naar de rekening van de Verkoper is een van de voorwaarden voor de effectiviteit van het contract.

3.8 De Koper stemt in met het gebruik van de hulpmiddelen voor communicatie op afstand bij het sluiten van de Overeenkomst. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van de hulpmiddelen voor communicatie op afstand die onmisbaar zijn voor het sluiten van de overeenkomst (de kosten voor de internetverbinding, telefoonrekeningen, enz.) zijn uitsluitend voor rekening van de koper, op voorwaarde dat al deze kosten niet afwijken van de algemene tarieven (in geval van internet- of telefoonverbinding is de vergoeding gebaseerd op de voorwaarden van de exploitant, de verkoper brengt niets extra's in rekening, dit geldt niet voor contractueel vervoer).

3.9 In het geval dat de Koper op één dag en/of in één bestelling producten en diensten bestelt waarvan de prijs hoger is dan 400 euro inclusief BTW, zal hij/zij automatisch via de interface van de Website worden geïnformeerd dat de Verkoper na voltooiing van de Bestelling direct contact met hem/haar zal opnemen om de beschikbaarheid van de gevraagde diensten en producten te verifiëren.

3.10 In het geval dat tussen het moment van de Bestelling van de producten en diensten en de betaling van de volledige prijs van de producten en diensten op de rekening van de Verkoper, de bestelde producten en diensten niet meer beschikbaar zijn voor levering (bijvoorbeeld, de producten zijn niet op voorraad) of de levering niet mogelijk is onder dezelfde voorwaarden als op het moment van de Bestelling, is de Verkoper niet verplicht om de Koper de producten en diensten te leveren. In dit geval zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen en zal de Verkoper onmiddellijk de betaalde prijs voor de producten en diensten terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat door de Koper werd gebruikt, of op de bankrekening die door de Koper werd opgegeven.

3.11 In geval van ongeoorloofde inmenging door de Koper of een derde in de broncode of de code van de Website, of in geval van een poging tot ongeoorloofde beïnvloeding van of inmenging in de e-shop of de Website door de Koper of een derde, is de Verkoper niet gehouden tot het nakomen van enige van zijn verplichtingen.

3.12 De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en afbeeldingen die door de Koper of een andere persoon worden geüpload naar het depot, dat toegankelijk is voor de Verkoper. De Koper verbindt zich ertoe geen foto's of posters te bestellen met een schadelijke inhoud (d.w.z. foto's of posters die kinderpornografie of onmenselijk gedrag tonen, of erotische inhoud; foto's en posters die beschermd zijn door het auteursrecht, enz.) De Verkoper verklaart dat het proces van het maken van foto's en posters automatisch verloopt en dat de Verkoper de visuele inhoud van de ontwikkelde foto's en posters niet altijd kan controleren.

4. De prijs van de producten en diensten, betalingsvoorwaarden

4.1 De prijs van de producten en diensten en eventuele kosten in verband met de levering kunnen door de Koper worden voldaan met de gekozen betaalmethode die aan de Koper wordt aangeboden op de Website. De aangeboden methoden zijn:

 • a. snel geld overmaken via internetbankieren,
 • b. snelle kaartbetaling.

4.2 Samen met de koopprijs is de koper verplicht aan de verkoper alle verpakkingskosten en leveringskosten met betrekking tot de producten en diensten in het overeengekomen bedrag te betalen. Indien niet anders vermeld, bevat de koopprijs de leveringskosten.

4.3 Factureringsgegevens kunnen niet worden gewijzigd nadat de bestelling is verzonden.

4.4 De Koper betaalt de volledige prijs van de producten en diensten en alle leveringskosten voordat de producten en diensten gereed worden gemaakt voor levering.

4.5 Aan de betalingsverplichting van de Koper voor de producten en diensten en de leveringskosten is voldaan zodra de Verkoper de overschrijving van de Koper heeft ontvangen.

4.6 Eventuele kortingen van de Verkoper kunnen niet worden gecombineerd.

4.7 Als het gebruikelijk is in de handel of als het wordt bepaald door de bindende wetgeving, zal de Verkoper een factuur uitreiken met alle gegevens over de betaling die onderworpen is aan het Contract. De Verkoper is een BTW-plichtige. De factuur wordt opgesteld door de Verkoper nadat de Koper de producten en diensten heeft betaald en de Verkoper stuurt deze via e-mail naar het e-mailadres van de Koper.

5. Terugtrekking uit het Contract door de Koper die een consument is

5.1 De Koper die een consument is, neemt in overweging dat het op grond van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek onmogelijk is om zich te onttrekken aan de Overeenkomst met betrekking tot de producten die werden gewijzigd op basis van de wensen van de Koper of om te voldoen aan zijn individuele eisen; van de overeenkomst met betrekking tot producten die snel kunnen worden vernietigd en producten die bij levering onherstelbaar zijn vermengd met andere producten, alsmede van de overeenkomst met betrekking tot producten in een gesloten verpakking die door de consument zijn uitgepakt en waarvan terugzending om hygiënische redenen niet mogelijk is, en van de overeenkomst met betrekking tot audio- of video-opnamen of computerprogramma's waarvan de oorspronkelijke verpakking is verbroken.

5.2 Indien het niet gaat om het geval vermeld in de vorige paragraaf of om elk ander geval waarin de herroeping van het Contract onmogelijk is, heeft de Koper het recht om het Contract te herroepen binnen een termijn van 14 dagen, gebaseerd op de Sectie 1829 (1) van het Burgerlijk Wetboek. De termijn begint te lopen vanaf de dag waarop het Contract werd afgesloten, in het bijzonder wanneer het:

 • a. koopcontract, vanaf de dag van ontvangst van het product,
 • b. een overeenkomst die betrekking heeft op de levering van verschillende soorten producten of verschillende delen van het product, vanaf de aanvaarding van het laatste product/deel van het product, of
 • c. overeenkomst die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten, vanaf de dag van aanvaarding van de eerste levering.

5.3 De herroeping van het Contract moet schriftelijk worden ingediend bij de Verkoper binnen de termijn vermeld in de vorige paragraaf. Voor de herroeping van het Contract kan de Koper het voorbeeldformulier gebruiken dat bij de Algemene Voorwaarden is gevoegd. De herroeping van het Contract kan door de Koper verstuurd worden naar het adres van de Verkoper of naar het e-mailadres info@squared.one.

5.4 In geval van herroeping van het Contract op basis van deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden, wordt het Contract geannuleerd vanaf het begin van zijn geldigheid. De producten moeten worden teruggestuurd naar de Verkoper binnen een periode van 14 dagen vanaf het moment van herroeping van het Contract. Als de Koper het Contract herroept, moet hij/zij de producten naar de Verkoper sturen en de respectievelijke leveringskosten betalen, ook als de producten niet per post kunnen worden teruggestuurd.

5.5 In het geval van terugtrekking uit het Contract op basis van deze paragraaf van de Algemene Voorwaarden, retourneert de Verkoper het geld dat hij van de Koper heeft ontvangen (als ze het niet eens worden over een andere aanpak, bijvoorbeeld de uitgifte van een kortingsbon) binnen een termijn van 14 dagen vanaf het moment van terugtrekking uit het Contract en dit zal worden gedaan met dezelfde betaalmethode die door de Koper werd gebruikt om het product te kopen, waarbij de Verkoper niet verplicht is om de aankoopprijs terug te betalen voordat de Koper de producten retourneert. In het geval dat andere kosten in verband met de overboeking (d.w.z. het gebruik van een bankrekening bij een buitenlandse bank buiten de grenzen van de Tsjechische Republiek) moeten worden betaald, dient de Koper dergelijke extra kosten te dekken. De Verkoper is ook gemachtigd om het geldbedrag dat door de Koper is betaald direct nadat de producten zijn geretourneerd op een andere manier terug te storten, met name op de bankrekening van de Koper. De producten moeten door de Koper in hun geheel worden geretourneerd, inclusief alle apparatuur, met de volledige documentatie, onbeschadigd, schoon, met de originele verpakking indien mogelijk, in de originele staat en in de waarde waarin de Koper de producten heeft ontvangen.

5.6 Verkoper is gerechtigd zijn recht op vergoeding van eventuele schade aan producten te verrekenen met het recht van Koper op teruggave van de koopprijs.

5.7 In het geval dat de Koper het recht heeft om zich terug te trekken uit het Contract in overeenstemming met Artikel 1829 (1) van het Burgerlijk Wetboek, is de Verkoper ook bevoegd om zich terug te trekken uit het Contract en dat is totdat de Koper het product ontvangt. In dat geval betaalt de Verkoper de aankoopprijs onmiddellijk terug aan de Koper (als ze geen andere aanpak overeenkomen, d.w.z. de uitgifte van een kortingsbon) op de bankrekening die door de Koper is bepaald.

5.8 Als de Koper een geschenk heeft ontvangen samen met de producten, wordt de akte van schenking gesloten tussen de Verkoper en de Koper en in het geval van de herroeping van de Overeenkomst door de Koper, verliest de akte van schenking zijn effectiviteit en is de Koper verplicht om het geschenk samen met de producten terug te sturen.

6. Terugtrekking uit het Contract door de Koper die geen consument is

6.1 Indien de Koper die geen consument is het Contract herroept binnen de periode van 14 dagen, dient hij/zij zich bewust te zijn van het feit dat de aankoopprijs die terugbetaald zal worden, verlaagd kan worden indien de waarde van het product verminderd is.

6.2. De Koper kan zich niet terugtrekken uit het Contact, of vragen om een levering van een nieuw product, als hij/zij het product niet kan retourneren in de staat waarin hij/zij het heeft ontvangen.

7. Verzending en levering

7.1 In het geval dat de leveringsmethode is geregeld op basis van een speciale wens van de Koper, draagt de Koper het risico en de eventuele leveringskosten.

7.2 Indien verkoper verplicht is de producten of diensten op een door koper aangewezen plaats af te leveren, is koper verplicht het product bij aflevering in ontvangst te nemen.

7.3 Indien de levering door toedoen van de Koper moet worden herhaald of op een andere wijze moet worden uitgevoerd dan in de Order is vermeld, is de Koper verplicht de kosten in verband met de herhaalde levering, of anders de kosten in verband met een andere wijze van levering, te betalen.

7.4 Bij het in ontvangst nemen van het product van de vervoerder, is de Koper verplicht om te controleren of de verpakking niet gebroken is en in het geval van het ontdekken van enige schade aan de verpakking, moet de Koper de vervoerder of de Verkoper onverwijld van deze omstandigheid op de hoogte stellen. Als het pakket kapot is en het erop lijkt dat iemand zich ongeoorloofd toegang heeft verschaft tot de inhoud ervan, hoeft de Koper de levering van de vervoerder niet te accepteren. Als de Koper het beschadigde pakket van de vervoerder aanneemt, moet hij de schade beschrijven in het overdrachtsprotocol.

7.5 Onvolledige of beschadigde pakketten moeten onmiddellijk per e-mail aan de Verkoper worden gemeld, het schadeprotocol moet in samenwerking met de vervoerder worden opgesteld en dit protocol moet vervolgens per fax, e-mail of post naar de Verkoper worden verzonden.

7.6 Verdere rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de levering van producten kunnen worden aangepast door speciale leveringsvoorwaarden, indien de Verkoper ervoor kiest om dergelijke voorwaarden te verstrekken.

7.7 De Verkoper zorgt voor of bemiddelt bij de volgende verzend- en leveringsmethoden:

 • a. persoonlijke afhaling (alleen beschikbaar in Tsjechië),
 • b. verzending via de diensten van de vervoerder die op de Website wordt vermeld.

7.8 Het aanbod van individuele leveringsmethoden door de Verkoper is gebaseerd op de huidige beschikbaarheid van de diensten, met betrekking tot de capaciteit en de toegangsmogelijkheden van de vervoerder. In geval van overmacht of storingen in het informatiesysteem is de Verkoper niet verantwoordelijk voor te late levering.

7.9 Alle verzend- en leveringsmethoden die momenteel door de Verkoper worden aangeboden, hun huidige voorwaarden en prijzen zijn te vinden op de Website.

7.10 Bij de overhandiging van het product kan de Verkoper of zijn contractpartner de Koper of de persoon die het product overneemt, vragen om zich te legitimeren met een identiteitsbewijs (identiteitsbewijs, paspoort) om mogelijke verliezen te voorkomen en om legalisatie van winsten afkomstig van strafbare feiten te verhinderen. De Verkoper of zijn contractuele partner kan weigeren om de producten aan de Koper te overhandigen als de Koper een van de bovengenoemde documenten niet kan overleggen.

7.11 De producten en diensten aangekocht door de Koper die een rechtspersoon is, worden enkel overhandigd aan zijn/haar statutair orgaan (de Koper moet het feit bewijzen dat hij/zij het statutair orgaan is) of aan een persoon die hiertoe gemachtigd is door een volmacht met geverifieerde handtekening. De producten gekocht door de Koper die een zelfstandige ondernemer is, worden alleen aan hem/haar overhandigd als hij/zij zich legitimeert met een identiteitsbewijs (identiteitsbewijs, paspoort).

7.12 Als de producten niet persoonlijk door de Koper worden afgehaald op het kantoor van de Verkoper en als de producten worden gekocht door de Koper die ten tijde van de aankoop geregistreerd was als BTW-plichtige en de factuur is opgesteld met een BTW-tarief van 0%, dan moet het afleveradres ofwel het registratieadres zijn of het kantooradres van het bedrijf dat is ingeschreven in het openbare register (in het bijzonder in het handelsregister of een ander soortgelijk register) buiten Tsjechië.

8. Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten of diensten

8.1 De rechten en plichten die voortvloeien uit de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten of diensten worden geregeld door de relevante toepasselijke wetgeving, met name de artikelen 1914-1925, 2099-2117 en 2161-2174 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval dat de Koper een consument is ook door de Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming.

8.2 De Verkoper verbindt zich ertoe de producten zonder gebreken aan de Koper te leveren. In het bijzonder garandeert de Verkoper aan de Koper dat op het moment dat de Koper de producten ontvangt:

 • a. de producten alle eigenschappen hebben die de partijen zijn overeengekomen, en als er geen voorafgaande overeenkomst is, heeft het die eigenschappen die de Verkoper beschrijft en die de Koper mag verwachten met betrekking tot de eigenschap van het product en de reclame,
 • b. het product geschikt is voor het doel dat het volgens de Verkoper heeft of dat het product gewoonlijk heeft en waarvoor het wordt gebruikt,
 • c. de kwaliteit en het ontwerp van het product overeenkomen met die van een monster of model, indien de kwaliteit en het ontwerp werden bepaald op basis van een overeengekomen monster of model,
 • d. het product de juiste hoeveelheid, maat of gewicht heeft en

het product voldoet aan alle wettelijke voorschriften.

8.3 Het bepaalde in het vorige lid van de Voorwaarden is niet van toepassing op producten die met korting worden verkocht vanwege hun gebrek, op producten met sporen van regelmatige slijtage, op gebruikte producten waarvan de gebreken overeenkomen met de mate van gebruik die het product had voordat de Koper het ontving, of als dit gegeven is door de aard van het product.

8.4 Indien een gebrek wordt ontdekt binnen een periode van zes maanden vanaf het moment van levering en acceptatie van het product, wordt aangenomen dat het product gebrekkig was op het moment van acceptatie. De Koper die een consument is, is gerechtigd om zijn of haar rechten die voortvloeien uit het gebrekkige product te claimen in de periode van 24 maanden vanaf de acceptatie.

8.5 De Koper kan zijn of haar rechten met betrekking tot het defecte product claimen op het adres van het kantoor van de Verkoper, waar de garantieclaim mogelijk is met betrekking tot het productassortiment, subsidiair in de statutaire zetel of in het operationele hoofdkantoor van de Verkoper.

8.6 Indien de Koper die geen consument is aanspraak maakt op zijn of haar rechten met betrekking tot de gebrekkige producten, bevestigt de Verkoper schriftelijk wanneer een dergelijke aanspraak is ingediend alsmede de uitvoering van de reparatie en de duur daarvan.

8.7 De Verkoper is verplicht om een schriftelijke bevestiging af te geven aan de Koper die een consument is, met vermelding van het tijdstip waarop de claim werd ingediend, het onderwerp van de garantieclaim en de door de consument gevraagde wijze van afhandeling. Dit document moet ook de bevestigde datum en de voorgestelde manier van afhandeling van de claim bevatten, inclusief bevestiging van de reparatiemaatregelen en de duur ervan, of een schriftelijke rechtvaardiging van de weigering van de garantieclaim.

8.8 Verdere rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebrekkige producten kunnen worden geregeld door het restitutie- en retourneringsbeleid van de Verkoper.

8.9 De Verkoper waarschuwt de Koper voor het feit dat foto's en posters die door de Verkoper worden geleverd, worden geproduceerd met behulp van een chemisch proces, dat ze gevoelig zijn voor licht, waardoor ze na verloop van tijd hun kleurrijkdom kunnen verliezen.

9. Verdere rechten en verplichtingen van de contractpartijen

9.1De producten worden eigendom van Koper nadat de volledige koopprijs is betaald. Verkoper is jegens Koper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van artikel 1826 (1e) van het Burgerlijk Wetboek.

9.2 De Verkoper behandelt klachten van klanten via zijn/haar e-mailadres. De kennisgeving over de afhandeling van de klacht van de Koper wordt door de Verkoper naar het e-mailadres van de Koper gestuurd.

9.3 De buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de koopovereenkomst wordt uitgevoerd door de desbetreffende Tsjechische handelsinspectie, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, internetadres: http://www.coi.cz. Het internetplatform voor online geschillenbeslechting, te vinden op internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr, kan worden gebruikt voor geschillenbeslechting tussen Verkoper en Koper.

9.4 De contactplaats in Tsjechië is het Europees consumentencentrum met statutaire zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel... overeenkomstig Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (ES) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende ODR voor consumenten).

9.5 De Verkoper is bevoegd om producten te verkopen op basis van de handelsvergunning. Het toezicht op de handel wordt uitgevoerd door het desbetreffende bureau voor handelsvergunningen. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie houdt binnen het vastgestelde bereik toezicht op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

9.6 De Koper neemt het risico over van veranderingen van omstandigheden in de zin van artikel 1765 (2) van het Burgerlijk Wetboek.

10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1 Alle persoonlijke informatie die door de Koper wordt verstrekt, wordt opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften van de Tsjechische Republiek, in het bijzonder Wet nr. 101/2000 Coll. inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals later gewijzigd.

10.2 Door het aangaan van de contractuele relatie stemt de Koper in met het verwerken en verzamelen van zijn persoonlijke gegevens (naam en achternaam, adres, ID, e-mailadres, telefoonnummer, foto, video-opname, etc. - hierna te noemen de "Persoonsgegevens") in de database van de Verkoper na succesvolle realisatie van het Contract.

10.3 De Koper stemt in met de verwerking van zijn/haar gegevens, en wel ten behoeve van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeien uit het Contract en ten behoeve van de gebruikersaccountadministratie. Als de Koper niet anders kiest, gaat hij/zij ook akkoord met de verwerking van zijn/haar gegevens voor het doel van de levering van de nieuwsbrief. De instemming met gegevensverwerking in de zin van deze hele paragraaf is op zichzelf geen voorwaarde die het sluiten van het contract onmogelijk maakt.

10.4 De Koper neemt in overweging dat hij/zij verplicht is om correcte en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens te verstrekken (tijdens de registratie, in zijn/haar gebruikersaccount, tijdens het bestelproces op de Website) en dat hij/zij verplicht is om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens.
De Verkoper kan een derde partij de opdracht geven om de persoonsgegevens van de Koper te verwerken. Naast de personen die verantwoordelijk zijn voor de levering en contractuele partners, zullen de persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan een derde partij zonder toestemming van de Koper.

10.5 Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd verwerkt en opgeslagen. Persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt via automatische methoden of in gedrukte vorm via niet-automatische methoden.

10.6 De Koper bevestigt dat de verstrekte persoonsgegevens correct zijn en dat hij/zij ervan op de hoogte is gesteld dat het verstrekken van persoonsgegevens vrijwillig is.

10.7 In het geval dat de Koper van mening is dat de Verkoper of de verwerker van de gegevens de persoonsgegevens behandelt in strijd met de bescherming van de privacy van de Koper of van de wet, in het bijzonder wanneer de persoonsgegevens onnauwkeurig worden verwerkt met betrekking tot het doel van de verwerking, kan de Koper:

 • a. van de verkoper van de verwerker van de gegevens een verklaring van dergelijke handelingen eisen,
 • b. de Verkoper of de verwerker verzoeken om deze toestand op te heffen door relevante maatregelen te nemen.

10.8 Indien de Koper verzoekt om informatie over zijn/haar persoonsgegevensverwerking, is de Verkoper verplicht deze informatie aan de Koper te verstrekken. De Verkoper heeft het recht om een passende vergoeding te vragen voor het verstrekken van dergelijke informatie.

11. Beleid voor commerciële communicatie en cookies

11.1 De Koper gaat ermee akkoord dat de Verkoper hem/haar informatie over de producten, diensten of het bedrijf van de Verkoper stuurt naar zijn/haar e-mailadres en hij/zij gaat er ook mee akkoord dat andere commerciële berichten naar zijn/haar e-mailadres worden gestuurd.

11.2 De Koper stemt in met het opslaan van zogenaamde "cookies" op zijn/haar computer. In het geval dat de aankoop van de producten op de Website kan worden gedaan zonder de "cookies" op te slaan op de computer van de Koper, kan de Koper zijn of haar naleving zoals vermeld in de vorige zin herroepen.

12. Levering van informatie

12.1 De informatie kan worden afgeleverd op het e-mailadres van de Koper.

13. Slotbepalingen

13.1 Als de contractuele relatie een internationale (buitenlandse) component bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt geregeld door Tsjechische wettelijke voorschriften en dat eventuele juridische geschillen zullen worden beslecht door de relevante Tsjechische rechtbanken. Dit heeft geen invloed op de rechten van de consument die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.

13.2 Indien een van de bepalingen van de Voorwaarden niet geldig of van kracht is, of naar verwachting zal worden, treedt een andere bepaling in werking die daar het meest op lijkt. Ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen.

13.3. Het contract samen met de Algemene Voorwaarden wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

13.4 De bijlage van de Algemene Voorwaarden bevat een sjabloon voor een herroeping van de Koopovereenkomst.

13.5 Contactgegevens van de Verkoper: afleveradres Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praag 4, Tsjechië, e-mailadres info@squared.one.

14. Basisterminologie

14.1 Onder "Registratie" wordt verstaan het aanmaken van een Gebruikersaccount op de Website.

14.2 "Contractuele partner" betekent een persoon met wie de Verkoper of de dienstverlener samenwerkt bij het leveren van de producten.

14.3 Onder "werkdag" wordt verstaan een dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feest- en officiële feestdagen. Bij levering van producten en diensten buiten Tsjechië wordt ook rekening gehouden met werkdagen en feestdagen in het land waar de producten en diensten worden geleverd.

14.4 "Instagram" betekent een dienst die wordt uitgevoerd op het domein www.instagram.com waarvan de eigenaar INSTAGRAM LLC, MENLO PARK, CA 94025, VS is. Via Instagram kan de klant inloggen op zijn/haar account en foto's en afbeeldingen kiezen voor gebruik in de e-shop van de verkoper.

In Praag op 1 juni 2016

Dit document is slechts een vertaling van de Tsjechische algemene voorwaarden die te vinden zijn op https://www.vyvolej.to/terms. In geval van geschillen heeft de oorspronkelijke tekst voorrang.